Uzasadnienie bilansu obejmuje wiele procesów, w tym uzgodnienie (na poziomie transakcji lub bilansu) rachunku, proces przeglądu uzgodnienia i odpowiedniej dokumentacji uzupełniającej oraz formalną certyfikację (podpisanie) rachunku w z góry określonej formie, zgodnie z polityką korporacyjną.

Kontakt z biurem rachunkowym formy

Uwierzytelnianie bilansów jest ważnym procesem, który zazwyczaj odbywa się w okresach miesięcznych, kwartalnych i na koniec roku. Wyniki pomagają w wypełnianiu obowiązków organizacji w zakresie sprawozdawczości bilansowej.

Historycznie rzecz biorąc, sporządzanie dokumentacji bilansowej było procesem całkowicie ręcznym, opartym na arkuszach kalkulacyjnych, poczcie elektronicznej oraz ręcznym monitorowaniu i raportowaniu. W ostatnich latach opracowano rozwiązania informatyczne w celu zapewnienia poziomu automatyzacji procesów, standaryzacji i wzmocnionej kontroli procesu dokumentowania bilansów lub certyfikacji kont. Rozwiązania te są odpowiednie dla organizacji o dużym wolumenie rachunków i/lub personelu zaangażowanego w proces zatwierdzania bilansów i mogą być wykorzystane do zwiększenia wydajności, poprawy przejrzystości i zmniejszenia ryzyka.

Uwiarygodnienie bilansu jest kluczowym procesem kontrolnym w odgórnej ocenie ryzyka SOX 404.

Poniższy bilans jest bardzo zwięzłym przykładem przygotowanym zgodnie z MSSF. Nie pokazuje on wszystkich możliwych rodzajów aktywów, pasywów i kapitału własnego, ale pokazuje te najbardziej typowe. Ponieważ wykazana wartość firmy może być skonsolidowanym bilansem. Wartości pieniężne nie są wyświetlane, brakuje również wierszy podsumowania (sumy częściowej).

Kontakt z biurem rachunkowym

Kontakt z biurem rachunkowym próbka

Zgodnie z MSSF pozycje są zawsze wykazywane w oparciu o płynność od najmniej płynnych aktywów na wierzchołku, zazwyczaj gruntów i budynków do najbardziej płynnych, tj. środków pieniężnych. Następnie zobowiązania i kapitał własny są w dalszym ciągu spłacane z najbardziej bezpośrednich zobowiązań (zwykłe zobowiązania wobec wierzycieli) na rzecz najmniejszego, tj. długoterminowego zadłużenia, takiego jak hipoteki i kapitał własny właściciela na samym dole.

Rachunkowość według wartości rynkowej (MTM lub M2M) lub według wartości godziwej odnosi się do księgowania „wartości godziwej” składnika aktywów lub zobowiązania w oparciu o bieżącą cenę rynkową lub podobnych aktywów i zobowiązań, lub w oparciu o inną obiektywnie oszacowaną wartość „godziwą”. Rachunkowość według wartości godziwej jest częścią ogólnie przyjętych zasad rachunkowości (GAAP) w Stanach Zjednoczonych od początku lat dziewięćdziesiątych i jest obecnie uznawana za „złoty standard” w niektórych kręgach. Niewykorzystanie jej jest uważane za przyczynę upadłości hrabstwa pomarańczowego, mimo że jej wykorzystanie jest uważane za jedną z przyczyn skandalu z Enronem i ewentualnej upadłości spółki oraz zamknięcia firmy księgowej Arthur Andersen.

Rachunkowość według wartości rynkowej może zmieniać wartości bilansowe w miarę zmiany warunków rynkowych. Natomiast księgowanie kosztów historycznych, oparte na transakcjach przeprowadzonych w przeszłości, jest prostsze, bardziej stabilne i łatwiejsze do przeprowadzenia, ale nie odzwierciedla aktualnej wartości rynkowej.